LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Święto Szkoły - 2016

Podpisanie aktu o współpracy z Uniwersytetem Śląskim, inauguracyjne wykonanie hymnu szkoły oraz otwarcie Pracowni Specjalistycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – to najważniejsze punkty tegorocznych obchodów Święta Szkoły.
Wszystko rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Św. Bartłomieja, po której dyrektor szkoły Romuald Kubiciel wraz z Samorządem Uczniowskim złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich na bieruńskim rynku.

Główna część obchodów miała miejsce na hali sportowej, gdzie pan dyrektor przywitał zaproszonych gości:

 • Panią Zofię Łabuś, przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 • Pana Zenona Kubicę, sekretarza Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 • Panią Patrycję Rozmus – Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu
 • Pana Józefa Bergera, posła na Sejm RP V kadencji oraz długoletniego dyrektora tej szkoły
 • Pana Dariusza Borutę – Starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach, reprezentującego na dzisiejszej uroczystości Panią Urszulę Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty
 • Pana prof. dr. hab. Macieja Fica – przedstawiciela Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pana Profesora dr. hab. Andrzeja Ślebarskiego
 • Pana Profesora Krzysztofa Ficka, absolwenta naszego liceum, honorowego obywatela miasta Bierunia
 • Panią Joannę Muniowską, psychologa, pedagoga, tegorocznego laureata Medalu Edukacji Narodowej. Osobę, która w szczególny sposób przyczyniła się do tego,  iż w dniu dzisiejszym chcemy w naszej szkole oficjalnie uruchomić nowoczesną Pracownię Specjalistycznej Pomocy Pedagogicznej
 • dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Obecni byli również nasi absolwenci, którzy po części oficjalnej spotkali się z uczniami i poprowadzili wykłady:

 • Pani dr Anna Urbisz
 • Pani dr Kinga Noras
 • Pani mgr Paulina Cyganik
 • Pan dr Michał Cholewa
 • Pan dr Łukasz Chajec
 • Pan pporucznik Mirosław Wojtuń
 • Pan mgr Krzysztof Kozieł


Przemówienie dyrektora szkoły:

Szanowni Państwo,
W mury szkoły legitymującej się 68-letnią tradycją dydaktyczno-wychowawczą, wraz z zacnymi gośćmi, wchodzi dzisiaj nowa jakość.
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu ma stać się, dzięki pomyślnej dla nas decyzji władz Uniwersytetu Śląskiego, „przedsionkiem uniwersytetu”. Dzisiejsza radość naszego świętowania jest ściśle związana z obecnością wśród nas przedstawiciela władz Uniwersytetu Śląskiego Pana Profesor dr. hab. Macieja Fica, który złoży podpis pod aktem umowy o opiece dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego nad naszą szkołą.
Wieloletnie starania moje i mojego poprzednika na stanowisku dyrektora szkoły, pana Józefa Bergera, owocowały przez dwa ostatnie dziesięciolecia różnymi inicjatywami, które naszej młodzieży miały przybliżyć świat nauki, świat akademicki: zajęcia z pracownikami naukowymi, wykłady w ośrodkach uniwersyteckich, współpraca w ramach projektów unijnych, aktywna współpraca z państwowymi i prywatnymi uczelniami wyższymi. Te wieloletnie działania przełożyły się na konkretne efekty i sukcesy, których beneficjentami była kilkutysięczna rzesza uczniów i absolwentów naszego liceum.
Wszystkim, dzięki którym było to możliwe składam serdeczne podziękowania i chce zapewnić, że podejmowane działania przełożyły się na wyniki edukacyjne, z których jesteśmy dumni, legitymując się od lat wynikami egzaminu maturalnego na poziomie znacznie powyżej średnich. Podmiotowym efektem tych działań jest również wielka rzesza absolwentów szkoły – dziś pracowników naukowych, samorządowców, lekarzy, prawników, ekonomistów, księży i nauczycieli.
Nasza radość z faktu podpisania na dzisiejszej uroczystości umowy z Uniwersytetem Śląskim, wybrzmi również w formie, po raz pierwszy wykonanego hymnu szkoły, który od tej chwili staje się kolejnym, pięknym symbolem naszej społeczności.
Wreszcie trzeci element naszej dzisiejszej radości. Dzięki zgodzie wyrażonej przez władze powiatu udało się w naszej szkole zrealizować nieprzeciętne zadanie. Stworzona została od podstaw, przy zaangażowaniu niemałych środków finansowych Pracownia Specjalistycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. W pełni wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i pomoce będzie służyła uczniom szkoły wspierając ich rozwój i przyczyniając się do ich sukcesów. Dziękuję władzom powiatu: Zarządowi i Radzie za stworzenie finansowych możliwości do realizacji tego zadania oraz za okazane dyrektorowi szkoły zaufanie co do zasadności tego przedsięwzięcia.
Drodzy i wielce Szanowni Goście. W imieniu społeczności szkolnej wyrażam bezgraniczną radość z tego, że zaszczyciliście nas swoją obecnością, w tym wyjątkowym dla nas dniu i zechcieliście być świadkami wydarzeń życia szkolnego przewidzianych w naszym ceremoniale, który jak co roku podczas Święta Szkoły, obchodzonego w przededniu Święta Niepodległości, ma szczególne zastosowanie. Wobec was bowiem przedstawiciele klas pierwszych złożą ślubowanie, a młodzież klas maturalnych przekaże sztandar szkoły swym młodszym koleżankom i kolegom, zobowiązując ich do godnego, względem tego symbolu społeczności szkolnej, zachowania.
Dziękuję za uwagę.