LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Historia szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym powstało w 1948 roku. Obecnie jest to jedna z najstarszych szkół w rejonie. Od momentu powstania jej mury opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów.

Abiturienci naszej szkoły zajmują najbardziej eksponowane stanowiska w administracji rządowej, w świecie gospodarki, kultury i sztuki. Wśród nich są politycy, naukowcy, lekarze, dziennikarze, nauczyciele, sportowcy, księża i inni reprezentujący różne profesje.

Szkoła dba o wysoki poziom edukacji, czego dowodem są ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane przez jej abiturientów na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Jako nowatorska placówka bierzemy udział w międzynarodowym projekcie ,,e-twininng”, dzięki któremu uczniowie mają szansę regularnie wzbogacać swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Niewątpliwym atutem tego międzynarodowego projektu jest nawiązanie współpracy m.in. ze szkołami z Turcji, Gruzji, Armenii, Hiszpanii, Niemiec Czech oraz Słowacji. Dzięki tak wszechstronnej współpracy nasi uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Tradycją szkoły stały się dodatkowe zajęcia, w ramach podpisanych umów o współpracy i opiece merytorycznej, prowadzone przez pracowników naukowych śląskich wyższych uczelni. Nasze Liceum może pochwalić się obecnie współpracą z Instytutem Matematyki oraz Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Poza tym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tychach, Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Katowicach oraz poradnię ortopedyczną ,,Galen” w Bieruniu. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach szkoła realizuje program: ,Trafny wybór”, w ramach którego uczniowie odbywają praktyki w szpitalach, komendach policji, urzędach, sądach, instytucjach kultury. Projekt wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki kariery oraz wymarzonego zawodu.

Szkoła proponuje bardzo szeroki wybór nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze kółek zainteresowań (fizyka w medycynie, matkwadraty , matematyka w praktyce, kółko filozoficzne, kółko ekologiczne, robotyka) zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych. 

Gwarantem najwyższego poziomu nauczania jest 51 osobowe grono nauczycielskie, spośród którego większość nauczycieli posiada kwalifikacje egzaminatora maturalnego OKE, co ma duże znaczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminu dojrzałości. W szkole uczy kilkunastu nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Grono pedagogiczne nieustannie podnosi swoje kompetencje. We wrześniu 2021 roku dwunastu nauczycieli brało udział w projekcie Erasmus + ,,Przyjaźń w technologii”, w ramach którego uczestniczyło w szkoleniu “Using Technology in the Classroom” w Splicie. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów zaowocowały podniesieniem kompetencji kadry pedagogicznej. Większość grona nauczycielskiego to absolwenci szkoły.

 

Nauczyciele rozwijają zainteresowania uczniów poprzez organizację zarówno krajowych jak zagranicznych wyjazdów. Nasi uczniowie zwiedzili między innymi Czechy, Słowację, Węgry, Wielką Brytanię, Norwegię, Włochy. Tradycją szkoły jest realizacja podstawy programowej ,,w terenie”- wyjścia do teatru, wycieczki tematyczne, seminaria naukowe, wyjazdy do sejmu i senatu, udział w rozprawach sądowych, zajęcia na Uniwersytecie Śląskim, w poradni ortopedycznej ,,Galen”, Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau to tylko nieliczne przykłady działań podejmowanych przez nauczycieli bieruńskiego ,,ogólniaka”.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu słynie z doskonałej bazy dydaktycznej. Wszystkie pracownie przedmiotowe wyposażone są w sprzęt multimedialny. W czterech salach są tablice interaktywne. W Liceum funkcjonują dwie pracownie informatyczne. Dodatkowo jedna pracownia informatyczno-robotyczna została wyposażona w oprogramowanie do realizacji zadań z zakresu robotyki na bazie pomocy dydaktycznych firmy Lego Line Follower. W nauczaniu przedmiotów przyrodniczych pomocny jest ogród botaniczny wkomponowany w architekturę krajobrazu, okalającą budynek naszej szkoły. Znajdują się w nim głównie rodzime gatunki roślin, dzięki czemu uczniowie mają możliwość zaznajomienia się z florą typową dla obszaru Górnego Śląska. W wewnętrznym dziedzińcu szkoły ulokowane zostało rosarium okalające altanę, w której uczniowie nie tylko lubią spędzać wolny czas, ale także prowadzone są zajęcia w ramach różnych przedmiotów. Dodatkową atrakcję stanowi herbarium, które stale wzbogacane jest o nowe gatunki roślin, w tym głównie ziół. Fenomenem na skalę ogólnopolską jest pracownia geograficzna zaprojektowana przez naszą uczennicę Martynę Wierzbę. Od 2022 roku szkoła dysponuje podłogą interaktywną „magic floor”, dzięki której uczniowie łączą naukę języka angielskiego z zabawami i grami integracyjnymi.

Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę dysponującą literaturą fachową z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Nasza szkoła ,,pochwalić się” może literaturą polską i obcojęzyczną, która wpływa na poszerzenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych wśród uczniów. Młodzież w czasie przerw często korzysta z czytelni, przyswajając najnowsze wiadomości dostępne w obszernym zbiorze czasopism.
Grono pedagogiczne naszej szkoły wyposażone jest w sprzęt multimedialny umożliwiający współpracę z uczniami i prowadzenie zajęć przy zastosowaniu metod interaktywnych i stałego dostępu do internetowych baz danych niezwykle istotnych dla integralnego i interdyscyplinarnego rozwoju młodego człowieka.
W ocenie rodziców szkoła gwarantuje bezpieczeństwo ,opiekę pedagoga i psychologa szkolnego oraz pełną opiekę zdrowotną.

Historia szkoły

Franciszek Banot – dyrektor w latach 1948- 1971
Szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego w Bieruniu zaczęła funkcjonować 1 września 1948 roku. Była to zasługa miejscowych działaczy: Franciszka Banota, księdza Jana Trochy, doktor Agnieszki Appelt.   Szkoła podstawowa obejmowała klasy od pierwszej do siódmej, natomiast szkoła licealna od ósmej do jedenastej. Stanowisko pierwszego dyrektora obu jednostek objął – Franciszek Banot. Początkowo budynek szkoły mieścił się na ulicy 1 Maja 25 (obecnie Krakowska 28). Warunkiem uczęszczania uczniów do szkoły licealnej było zaliczenie egzaminu wstępnego, do którego zgłosiło się kilkudziesięciu kandydatów z okolicznych miejscowości.
Naukę w szkole licealnej we wrześniu 1948 roku rozpoczęło 34 uczniów. W maju 1952 roku odbyła się pierwsza matura. Dzięki pracy i wynikom piętnastu pierwszych abiturientów szkoła uzyskała prawo do przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Pamięć o powstaniach śląskich była zawsze żywa zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli bieruńskiej szkoły. W maju 1960 roku w rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego liceum nadano imię upamiętniające tych, którzy walczyli, o polskość Górnego Śląska - Powstańców Śląskich.
W 1961 roku w wyniku reformy oświaty polegającej m.in. na wprowadzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej nastąpiło oddzielenie podstawówki od liceum. Dyrektorem szkoły podstawowej obejmującej klasy od 1 do 8 został mgr Mirosław Jaworski. Stanowisko Dyrektora 4 - letniego liceum objął Franciszek Banot. Dwie niezależnie funkcjonujące szkoły w jednym budynku, a także stale wzrastająca liczba uczniów, znacząco utrudniały pracę dydaktyczno-wychowawczą obu jednostek. Z tego też powodu w 1966 roku rozpoczęto przygotowania do budowy nowej szkoły przeznaczonej tylko dla liceum. Do nowego obiektu mieszczącego się przy ul. Piasowej (obecnie ulica Licealna) czteroletnie liceum zostało przeniesione oficjalnie 16 października 1969 roku.

Franciszek Banot zajmował stanowisko dyrektora szkoły przez 23 lata. Był to czas trudu włożonego w powstanie, organizację zajęć, formowanie kadry pedagogicznej. Był to też czas krzewienia patriotyzmu i przywiązania do ziemi - śląskiej ziemi. Zasługi pierwszego dyrektora najlepiej oddają słowa byłych uczniów:
,,Był historykiem. Potrafił doskonale wplatać wątki patriotyzmu lokalnego i zaszczepiać go w nasze serca. Z tego patriotyzmu wyrastała nasza motywacja do nauki.”
,,.. coraz wyraźniej widzę, jak bardzo mu zależało na nas, żywo interesował się naszymi losami. Cieszył się z naszych osiągnięć iI zawsze powtarzał: ,,Nie zapominajcie o swych korzeniach, o rodzinnej ziemi”.

 

Franciszek Kagan – dyrektor w latach 1971-1977
1 września 1971 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Franciszek Kagan. Kadencja dyrektora Kagana to dalszy czas rozbudowy szkoły. Dzięki jego staraniom powstała szatnia i dodatkowe sale lekcyjne oraz wybudowana została sala sportowa z zapleczem. Tereny szkolne zostały zagospodarowane i zaadaptowane do celów rekreacyjno-sportowych. To także czas wzbogacenia szkoły o nowe pomoce dydaktyczne zakupione z dotacji przyznanej szkole 15 maja 1974 roku przez gen. Jerzego Ziętka.
W 1975 roku w wyniku zmian administracyjnych Bieruń stał się dzielnicą miasta Tychy, co skomplikowało numerację szkół ogólnokształcących. Bieruńskie liceum było najstarszym ,,ogólniakiem” w rejonie jednakże ze względu na już istniejącą numerację szkół tyskich - I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego(1953) i II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida (1963) otrzymało numer III.

Na czasy Dyrektora Kagana przypadło jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii bieruńskiego Liceum. W dniu 12 XI 1976 roku w Zakładowym Domu Kultury szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Zakład Tworzyw Sztucznych ,,Erg” oraz Komitet Rodzicielski.
Rok 1976 to również czas sukcesów sportowych. Chłopcy uplasowali się na I miejscu w wojewódzkich igrzyskach w Biathlonie natomiast dziewczyny zajęły miejsce II.

 

Maria Gwóźdź - dyrektor w latach 1977-1984
1 września 1977 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Maria Gwóźdź. Dzięki jej staraniom i zaangażowaniu w 1979 roku został przeprowadzony generalny remont szkoły. Kadencja dyrektor Gwóźdź to czas sukcesów sportowych uczniów: w biathlonie, piłce siatkowej, piłce ręcznej oraz szachach, zwieńczonych 8 grudnia 1980 roku pucharem za osiągnięcia sportowe.

W kolejnych latach przybywało sukcesów sportowych. W 1982 roku szkoła uplasowała się na trzecim miejscu w wojewódzkim konkursie na najbardziej wysportowaną szkołę. W tym samym roku uczniowie ,,bieruńskiego ogólniaka” zajęli I miejsce w wojewódzkiej spartakiadzie w sztafecie dziewcząt i chłopców, I miejsce w wojewódzkiej spartakiadzie w sztafetowych biegach narciarskich, II i III miejsce w biegach narciarskich drużynowych. Olbrzymim sukcesem sportowym szkoły było zajęcie XI miejsca na mistrzostwach Polski w narciarstwie klasycznym.

21 października 1983 roku z okazji 35-lecia istnienia Liceum w uznaniu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczył jeden z ostatnich żyjących jeszcze powstańców śląskich porucznik Augustyn Seweryn.

Kadencja pani dyrektor Gwóźdź przypadła na trudne czasy przełomu epoki Gierka i stanu wojennego, w czasach ograniczonego dostępu do materiałów budowlanych ale też problemów związanych z uzyskaniem urzędowych zgód na różnego rodzaju inicjatywy. Pomimo wszelkich trudności minionej epoki Pani Dyrektor w czasie swojej krótkiej kadencji przeprowadziła solidny remont szkoły, stwarzając uczniom warunki do nauki i rozwoju zainteresowań.

 

Józef Berger - dyrektor w latach 1985-2006
1 września 1985 dyrektorem szkoły został Józef Berger. Dwudziesto jedno letnią kadencję dyrektora Bergera można podzielić na kilka okresów. 
Pierwszy z nich to czas, gdy nasza szkoła nadal była częścią Tychów jako III LO w Tychach-Bieruniu. Wiązało się to z problemami z uzyskaniem środków na remonty, pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Pomimo tych trudności wykonano szereg prac remontowo-modernizacyjnych m.in. urządzono jedyną wówczas w Tychach pracownię komputerową. Kontynuowano jednocześnie sukcesy  w dziedzinie kultury fizycznej w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Nie zapominano także o historii lokalnej czego przykładem był aktywny udział uczniów w obchodach jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Bieruniowi w 1987 roku. Rok później liceum otrzymało złotą odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”.

Okres drugi to czas po upadku PRL i przemian ustrojowych, gdy Bieruń w 1991 roku znów się usamodzielnił. Nastąpiła wtedy dalsza modernizacja budynku szkolnego wraz z otaczającą zielenią. W 1995 roku oddano do użytku nowoczesną halę sportową sfinansowaną przez Radę Miejską, Urząd Miasta Bierunia i dzięki aktywności dyrektora Bergera Kuratorium Oświaty. W tym roku otwarto klasę sportową we współpracy z KS „Unia”.  W latach 90-tych uruchomiono specjalistyczne pracownie językowe, co związane było z pojawieniem się klas z rozszerzonymi programami nauczania języka niemieckiego oraz angielskiego. Dodatkowo pracownia informatyczna podpięta została do internetu, będąc jedną z najlepiej wyposażonych w województwie. Dzięki otwarciu na świat program wycieczek szkolnych wzbogacił się o liczne wyjazdy zagraniczne (Włochy, Węgry, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja). Rozpoczęto również wymianę młodzieży ze szkołami m.in.  z Vsetin (Czechy) czy z Gundelfingen (Niemcy). Z tym ostatnim poszerzono współpracę po podpisaniu aktu partnerskiego między gminami Bieruń i Gundelfingen. Symbolem zmian było ufundowanie przez miasto Bieruń nowego (obecnego) sztandaru szkoły w 1998 roku, kiedy placówka obchodziła swoje 50-lecie połączone z I Zjazdem Absolwentów.
Przełom wieków to czas reform, które związane były także ze szkolnictwem. W wyniku reformy samorządowej organem prowadzącym liceum stał się nowo powstały powiat bieruńsko-lędziński (krótko jako tyski ziemski). Przejęcie współfinansowania przez władze powiatu przyczyniło się do dalszego rozwoju szkoły (ocieplenie budynku, żaluzje zewnętrzne, fasada). Natomiast w wyniku reformy wprowadzającej gimnazja, liceum od 2002 roku przyjmowało absolwentów tego stopnia kształcenia na trzy lata (w pierwszym roku otworzono 7 nowych klas). Przy zachowaniu dotychczasowej nazwy i patrona liceum miało status szkoły ponadgimnazjalnej (w związku z reformą nie przyjęto nowych uczniów na rok szkolny 2001/2002). W 2004 roku pożegnano ostatnich absolwentów „starego” czteroletniego liceum. 
W tym okresie szkoła kontynuowała („Święto Szkoły”, „Rocznik Licealny”, szkolną gazetkę „LOB”; „Dni Kultury Śląskiej”; „Tydzień Kultury Humanistycznej”, „Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”, „Dzień Fizyki”, liczne działania ekologiczne, sportowe itd.), ale też podejmowała nowe inicjatywy edukacyjne i wychowawcze (np. klub filmowców). Liceum jako jedno z pierwszych w województwie przystąpiło do projektu „Nowej Matury”. Podpisano porozumienie o współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W 2004 roku podpisano akt partnerstwa między liceum a gimnazjum w Gundelfingen. Pozyskano kolejnych partnerów zagranicznych do realizacji europejskich projektów edukacyjnych m.in. Comenius (w 2005 roku byliśmy gospodarzem międzynarodowej konferencji związanej z tym programem), co wiązało się z następnymi wyjazdami zagranicznymi uczniów. Nadal odnoszono sukcesy w licznych olimpiadach i konkursach np. historycznych, językowych, matematycznych, artystycznych. Szkoła uzyskiwała wysokie wskaźniki maturalne, także przeprowadzanej w nowej formie, a wysoki odsetek absolwentów kontynuował naukę na uczelniach wyższych.
Rozwój szkoły i działalność dydaktyczno-wychowawcza dyrektora Józefa Bergera została nagrodzona licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004), wielokrotnie nagrodami Kuratora Oświaty.
Oprócz funkcji kierowniczej Pan Dyrektor pełnił liczne funkcje samorządowe (radny miejski, radny wojewódzki). Stanowisko dyrektora opuścił w związku z uzyskaniem mandatu posła na Sejm RP w 2006 roku. Jak wspomina: „Kiedy przyszedłem do naszej szkoły, zapisanych na egzamin wstępny było 43 uczniów”. Zgodnie z księgą absolwentów mury liceum za jego długoletniej kadencji opuściło 2729 osób. Z okazji otrzymania Krzyża Kawalerskiego OOP powiedział: „Szkoła moja cieszy się dobrą opinią: osiąga satysfakcjonujące wyniki i dysponuje doskonałą bazą. Pomoce naukowe do pracowni fizycznej ściągnęliśmy z USA. Równie dobrze wyposażone są sale do nauki biologii, chemii i historii. Mamy też imponującą halę sportową, salę internetową, wokół szkoły są boiska i piękna przyroda. Słowem, to szkoła XXI wieku.”.
 
Romuald Kubiciel- dyrektor od 2006 roku

Profesor Romuald Kubiciel pełni funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu od 2006 roku. Od tego czasu w szkole przeprowadzono wiele remontów, a także nawiązano współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem Śląskim), które objęły opieką nasze liceum. Jednocześnie jako nauczyciel historii podejmował działania, których efektem są liczne sukcesy jego uczniów, w tym m. in.: wyróżnienie II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Ku wolnej Polsce” (Warszawa 2001 r.); I miejsce w województwie śląskim i wyróżnienie w ogólnopolskim etapie Konkursu wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana kard. Wyszyńskiego „Na Grani Tysiącleci” (Warszawa 2001 r.); wyróżnienie w wojewódzkim konkursie IPN w Katowicach „Zapomniane historie ludzkich dramatów – losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 1939 – 1956” (Katowice 2002 r.); I miejsce w II Międzylicealnym Konkursie Historycznym (Tychy 2002 r.); I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych (Jaworzno 2019 r.). Wielu wychowanków profesora Kubiciela zostało nauczycielami historii oraz prawnikami. Przez cały okres swojej aktywności zawodowej, wspólnie z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządowymi prowadził cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady i prelekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz dla lokalnej społeczności. Część tych wykładów została wydana drukiem. We współpracy z TVP3 Katowice w 2004 r. powstała autorska audycja telewizyjna poświęcona polskim symbolom narodowym pt. „Polska Flaga”. Program był wielokrotnie emitowany na antenie telewizji ogólnopolskiej i ośrodków regionalnych TVP. W roku 2013 i w 2014 na zaproszenie dyrektora artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie, pan Romuald Kubiciel uczestniczył jako prelegent w spotkaniach autorskich realizowanych w ramach cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”, podczas których przybliżał licznie zebranej publiczności zagadnienia poświęcone tematyce heraldycznej „Barwy – herbarze i symbole” oraz związane z historią ziemi pszczyńskiej - „Węgierscy Turzonowie na Górnym Śląsku”. Nadal aktywnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników 600-letniego Bierunia, którego jest współzałożycielem i w którym obecnie jest członkiem zarządu. Realizując swoje zamiłowanie do heraldyki i dysponując merytoryczną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania ceremoniału i zasad precedencji, zdobył zaufanie licznych środowisk, nie tylko szkolnych, które powierzyły mu opracowanie swoich symboli lub konsultowały z nim przygotowane projekty. Współpracował w zakresie swoich zainteresowań m.in. z: Polskim Towarzystwem Heraldycznym, Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Jagiellońskim. Efektem tej współpracy jest jego udział w konferencjach naukowych oraz publikacja referatów, które podczas tych konferencji wygłosił. Za swoją działalność p. Romuald Kubiciel otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Są to m.in.: tytuł Profesora Oświaty (2022), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2018), Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty (1998), Nagroda Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za upowszechnianie kultury „Clemens Pro Cultura” (2013), Laur 25-lecia Odrodzonej Samorządności przyznany przez Burmistrza Miasta Bierunia (2016), Nagrody organu prowadzącego szkołę – Starosty Tyskiego i Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego (2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Źródła:
Kroniki Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich
Fic Maciej: Szkolnictwo. W: Bieruń monografia historyczna. Pod red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora. Bieruń 2007.
Historia liceum. W: ...bo my jesteśmy właśnie stąd : 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Bieruń 1998.
Lysko Alojzy, Kaleta Józef: III Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Tychach-Bieruniu Starym 1948-1988. Bieruń 1988.