LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Nasze pierwsze Globe Games

W roku szkolnym 2011/2012 nasze Liceum przystąpiło do międzynarodowego programu GLOBE. Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalna w powiecie, która w nim uczestniczy.


Program ten skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach GLOBE w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Obserwacje dotyczą pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzenia pomiarów wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do amerykańskiej bazy danych Programu. Formularze i strona internetowa programu są w języku angielskim.
Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

  1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
  2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
  3. Propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych


Globowy  w naszej szkole, to uczniowie, którzy chcą poznawać środowisko z nieco innej strony. Na zajęciach łączymy wiedzę z kilku przedmiotów: geografii, biologii, chemii, matematyki i fizyki. Grupa osób uczestniczących w tym programie w naszym LO jest niewielka, bo liczy 10 uczniów, ale działa bardzo prężnie. Na potrzeby naszych badań mamy własną klatkę meteorologiczną wyposażoną w termometry, barometr i higrometr. Ponadto posiadamy sprzęt do badania wody i  gleby.

Od marca 2012 roku przystąpiliśmy do realizacji zadań z Badawczej Kampanii Klimatycznej. W latach 2012 – 2014 główną problematykę będą stanowiły zmiany klimatu oraz ochrona wód. Nasza szkoła bierze udział w realizacji dwóch z trzech modułów tej Kampanii: rozpoznawanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi oraz badanie zapylenia atmosfery. Wszystkie badania i obserwacje umieszczane są na stronie internetowej projektu:

http://globe.gridw.pl/projekty/badawcza-kampania-klimatyczna/modul-a

Prowadząc dodatkowe badania otrzymujemy bezpłatnie sprzęt badawczy. Jesteśmy w posiadaniu walizki z odczynnikami chemicznymi, luksomierza, pirometru. Posiadamy również, jako jedyna szkoła Globowa, unikalne urządzenia do pomiaru zapylenia atmosfery. Fotometr słoneczny, który służy do pomiaru natężenia promieniowania dochodzącego do Ziemi oraz aethalometr do pomiaru aerozoli.

Ponadto, co roku w czerwcu, organizowane są tzw. Globe Games – spotkania najlepszych szkół globowych. Nagrodą za zaangażowanie w badania jest uczestnictwo w wyjeździe bezpłatnie. Pierwsze nasze Globe Games były w czerwcu 2013, już po roku od przystąpienia do programu. Spotkania te trwają cztery dni, podczas których uczniowie wykonują pomiary oraz uczestniczą w wykładach podsumowujących cały rok badań. Mamy nadzieję, że w tym roku również uda nam się zakwalifikować na to ogólnopolskie spotkanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://globe.gridw.pl