LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Procedura udostępniania mLegitymacji

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

  1. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, który posiada ważną papierową legitymację, może otrzymać dostęp do aplikacji mLegitymacja szkolna opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
  2. mLegitymacja udostępniana jest bezpłatnie na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, który należy złożyć w sekretariacie szkoły i okazać ważną papierową legitymację szkolną. Wraz z wnioskiem należy przesłać zeskanowane zdjęcie (zdjęcie w postaci cyfrowej musi posiadać rozszerzenie jpg lub jpeg, rozmiar nie większy niż 5 MB i minimalne wymiary 492x633 pikseli, powinno spełniać takie kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) na adres: mlegitymacja@lobierun.edu.pl. Plik ze zdjęciem należy nazwać imieniem i nazwiskiem ucznia i wysłać go ze szkolnego konta.
  3. Za poprawność danych wpisanych we wniosku o wydanie mLegitymacji i fotografię odpowiada pełnoletni uczeń lub rodzic.
  4. Po złożeniu wniosku oraz przesłaniu zdjęcia pełnoletni uczeń lub rodzic otrzyma jednorazowy kod QR oraz hasło umożliwiające dostęp do usługi. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym, w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.
  5. Dane potrzebne do wygenerowania mLegitymacji, wpisane we wniosku, wprowadza do systemu sekretarz szkoły za pomocą profilu zaufanego. Po otrzymaniu kodu uwierzytelniającego, drukuje go i przekazuje za potwierdzeniem odbioru uczniowi pełnoletniemu lub rodzicowi. Istnieje możliwość przekazania kodu bezpośrednio niepełnoletniemu uczniowi, jeśli zostanie to wpisane we wniosku.
  6. Szkoła prowadzi ewidencję wydanych mLegitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL ucznia, numer wydanego dokumentu, datę odbioru oraz podpis ucznia.
  7. Okres ważności Legitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.
  8. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
    – na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Zdarzenia te należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły.
    – w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia jeżeli zmiana nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego,
    – z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej lub przejścia ucznia do innej szkoły.
  9. mLegitymacja może być wydana uczniowi, któremu został nadany nr PESEL.
  10. Instrukcja instalacji mLegitymacji dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
  11. Podpisanie wniosku przez pełnoletniego ucznia lub rodzica oznacza zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w tej zakładce.

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie aplikacji mLegitymacji

Wniosek o anulowanie mLegitymacji